Loading

четвъртък, 16 септември 2010 г.

Харта на основните права на Европейският съюз

12.12.2007г.
Дял 2
Свободи
Член 6-Право на свобода и сигурност
             Всеки има право на свобода и сигурност
Член 7-Зачитане на личния и семейния живот
             Всеки има право на зачитане на неговият личен и семеен живот , на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.
Член 8-Защита на личните данни
 1. Всеки има право на защита на неговите лични данни
 2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно , за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересуваното лице или по силата на друго предвидено от закона основание.Всеки има право на достъп до събраните данни , отнасящи се до него , като и правото да изисква поправянето им.
 3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган
Член 9-Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
             Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони , които уреждат упражняването на тези права
Член 10-Свобода на съвестта , мисълта и религията
 1.  Всеки има право на свобода на мисълта , съвестта и религията.Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно , публично или частно, чрез богослужение , обучение , религиозни обреди и ритуали
 2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони , които уреждат упражняването на това право
Член 11-Свобода на изразяване на мнение и свобода на информацията
 1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения.Това право включва свободата да отстоява своето мнение , да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните  власти и независимо от границите
 2. Свободата и плурализмът на медиите се зачита
Член 12-Свобода на сдруженията и събранията
 1. Всеки има право на мирни събрания и на свободно сдружение , на всяко равнище ,по-специално в областите на политическото , профсъюзното или гражданско сдружаване , включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси
 2. политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза
Член 13-Свобода на изкуствата и науките
               Изкуствата и научните изследвания са свободни.Академичната свобода се зачита
Член 14-Право на образоване
 1. Всеки има право на образование , както и на достъп до професионално и продължаващо обучение
 2. Това право включва възможността да се получи безплатно задължително образование
 3. Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи , както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни , философски и политически убеждения , се зачитат съгласно националните закони , които уреждат тяхното право
Член 15-Свобода на избор на професия и право на труд
 1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избраната или приета професия
 2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа , да работи , да се установява или да предоставя услуги във всички държави-членки
 3. гражданите на трети страни , които имат разрешение да работят на територията на държавите-членки  , имат право на на условия на труд еднакви на условията , на които имат право гражданите на Съюза
Член 16-Свобода на стопанската инициатива
               Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики
Член 17-Право на собственост

 1. Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото ,  което е придобил законно , да го ползва , да се разпорежда и да го завещава.Никой не може да бъде лишен от от своята собственост , освен в обществена полза , в предвидените със закон случаи и условия и срещу своевременно обезщетение за понесената загуба.Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен , необходима за общия интерес
 2. Интелектуалната собственост е защитена
Член 18-Право на убежище
               Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската конвекция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора на Европейския съюз (наричан по-нататък "Договорите")
Член 19-Защита в случай на принудително отвеждане , експулсиране и екстрадиране

 1. Колективното експулсиране е забранено
 2. Никой не може да бъде принудително отведен , експулсиран или екстрадиран към държава , в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт , да бъде подложен на изтезание или друго нечовешко или унизително отношение или наказание
Публикуване на коментар

Популярни публикации