Loading

сряда, 15 септември 2010 г.

Харта на основните права на Европейският съюз

12.12.2007г.
Дял 1
 Достойнство
Член 1-Човешко достойнство
             Човешкото достойнство е ненакърмимо.То трябва да се зачита и защитава.
Член 2-Право на живот

  1. Всеки има право на живот
  2. Никой не може да бъде осъден на смърт или екзекутиран
Член 3-Право на неприкосновеност на личността

  1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност
  2. В областта на медицината и биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
     а) свободното и информирано съгласие на заинтересуваното лице при определен със закон     условия и ред.
     б) забраната на евгенетичните практики , по-специално на тези , които имат за цел селекцията на хора
     в) забраната за превръщането на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба
     г) забраната на репродуктивното клониране на човешки същества
Член 4-Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание
            Никой не може да бъде подлаган на изтезания , на нечовешко или унизително отношение или наказание.
Член 5-Забрана на робството и на принудителният труд

  1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение
  2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд
  3. Трафикът на хора е забранен
Публикуване на коментар

Удари една телеграма

Популярни публикации